BAPS BIRGITTA AHLTORP AB

Bättre ledarskap

Din roll som ledare

battre l art1Hur är du som chef?
Motsvarar du de krav som omgivningen ställer?

Som chef och ledare består din turbulenta vardag av krav, utmaningar och förväntningar från olika håll. Det gäller att du jobbar taktisk på kort sikt för att uppnå "svarta siffror", samtidigt som du måste blicka framåt med en långsiktig strategi. Du måste kunna bromsa och gasa samtidigt.

Boken Rollmedvetet Ledarskap ger dig insikt om olika chefsroller, ibland samverkande, ibland konflikterande. Den lägger en gedigen grund för att belysa vad som krävs av dig som hårt arbetande chef, som vill satsa på din egen personliga utveckling.
Du måste förklara för dina medarbetare varför förändringar är nödvändiga. Du måste motivera i uppförsbacke och få dina medarbetare att se med tillförsikt på en oviss framtid.

Det gäller att du både kan ge ditt yttersta på arbetet och balansera förväntningarna uppifrån, nerifrån och från omvärlden, samtidigt som kraven och förväntningarna ökar på dig i andra livsroller - som partner, förälder etc.
Boken ökar din självinsikt, du blir medveten om dina starka och svaga sidor. En medvetenhet som kan hjälpa dig att bejaka och utveckla dina starka sidor och uppmärksamma dina svaga sidor och på så sätt undvika onödiga fallgropar.
Boken visar på att det finns många olika, men lika bra sätt för att uppnå samma mål, när det gäller ledarskap. Varje chef måste hitta sin stil som gäller hans/hennes personlighet i samspelet med olika medarbetare i en given situation.

Rollmedvetet Ledarskap är en stimulerande och tankeväckande bok. Den kan inte bli annat när den bygger på erfarenheter från författaren Birgitta Ahltorps samlade vishet från drygt 20 års verksamhet som konsult och psykoterapeut i svenskt näringsliv. Och en enkätundersökning bland 338 svenska topp- och mellanchefer, som deltagit i kurser anordnade av IFL (Institutet för Företagsledning).

Acceptera brister
Som vinjetter genom boken används Hunnerkungen Attila, han som kallades Guds gissel och i vars hästs spår inget gräs växte. Attilas råd till sina underhövdingar är samlade i amerikanen Wess Roberts bok "Hunnerkungen Attilas hemliga ledarskapsprinciper". Det första Attilacitatet i boken lyder "Ni måste vara beredda att acceptera det enkla faktum att ni har egna brister och varje dag kommer att behöva arbeta på att bli bättre hövdingar än ni var i går" .

Men, konstaterar Birgitta Ahltorp, de flesta chefer och företagsledare följer inte Attilas råd, de är ovilliga att läsa om mänskliga svagheter, de vill hellre läsa om framgångar. Tyvärr, konstaterar hon, det är just genom att inse både egna och andras svagheter som man kan göra något åt dem, något som gör att man når framgång.

Chefsroller
Vilka är chefsrollerna som bokens titel syftar på? De tre övergripande rollerna är:
* Chefen-visionären
* Chefen-teambyggaren
* Chefen-föredömet

Enligt enkäten med de 338 cheferna, är den viktigaste rollen den visionära, chefen måste lyfta blicken, se framåt, bli modigare, våga leda och fatta beslut.
Rollen som teambyggare blir, genom framtida mer flexibla organisationer, också allt viktigare. Chefen måste vara en god personkännare, kunna sätta ihop effektiva lag med sinsemellan olika människotyper.

Handling viktigare än ord
En allt hårdare massmedial granskning av företag och dess toppchefer, innebär en större roll för chefen som föredöme. Etik och moral, trovärdighet och civilkurage, är egenskaper som krävs. Och handling är viktigare än ord.

Tre viktiga roller men kan någon chef spela dem alla?
- Nej, säger Birgitta Ahltorp, den absolut bästa ledarstilen finns inte. Det gäller att hitta stilen som för stunden är den bästa, den som motsvarar de krav som omgivningen ställer.
- Ledarskap är ett teamjobb, betonar hon. Chefen kan uppträda som en spelande tränare och lagkapten.
- En av chefens viktigaste uppgifter blir då att se till att han får med dem i laget, som har de egenskaper han känner inte är hans egna starkaste.
- Det gäller för honom att släppa fram andra, att använda och utveckla deras kompetens.

Nätverk av erfarenheter
Boken Rollmedvetet Ledarskap är skriven både för dem som redan nått toppositioner och för dem som är på väg, de som idag är mellanchefer. Mellanchefernas vardag innebär mycket slit och jobb. Vad de behöver är ett nätverk på bredden, ett nätverk genom vilket de kan utbyta erfarenheter med andra i samma ställning.

I enkäten visade mellancheferna också mindre framtidsoptimism än toppcheferna. Det finns en rad förklaringar till det, skriver Birgitta Ahltorp. Alltifrån att en toppchef alltid måste visa större framtidsoptimism både för egen del och för företaget eller till att mellancheferna kanske har bättre kontakt med en bister verklighet. Hur som helst - enkäten visar att de som trivs allra bäst med sitt arbete är toppcheferna.


Bättre Ledarskap nr 1 1998

I denna bok behandlas chefers varierande roller och de skiftande förutsättningar, krav och förväntningar som chefer ställs inför idag och förväntas ställas inför i framtiden. Boken ger ett rikt underlag för diskussion och bör kunna fungera som inspiration och kanske också "tankeväckare" för alla chefer som är intresserade av att satsa på sin personliga och professionella utveckling som ledare.

Leif Lundkvist, direktör IFL