BAPS BIRGITTA AHLTORP AB

Personal och Ledarskap

Rollmedvetet Ledarskap årets PA-bok

Ledare behöver reflektera över sin roll

pers-ledar art1Det finns inte någon idealisk ledarstil. Bara mer eller mindre lyckosamma matchningar mellan de personer man är satt att leda och den situation som man befinner sig i.

Detta är essensen i "Rollmedvetet Ledarskap", Årets PA-bok 1998. Allra viktigast för en ledare är att stanna upp och reflektera över sin roll, tycker författaren Birgitta Ahltorp.

Birgitta Ahltorp träffar ofta på bärare av myten om den ideale ledaren. "Hur ska jag vara?" och "Hur ska jag göra?" är frågor hon ständigt får höra.För drygt tre år sedan skrev hon en tjock rapport, som baserade sig på en enkät bland 338 chefer, som deltagit i IFL:s, Institutet för Företagslednings kurser.

- Ingen orkade läsa rapporten, trots att jag tyckte materialet var så spännande. Hon fick en förfrågan om hon kunde göra en 24-sidig sammanfattning. Nej, jag skriver en bok istället, tänkte Birgitta Ahltorp. Och så blev det.

"Rollmedvetet Ledarskap" kom ut i början av förra året. Den ger inte några lättsmälta standardsvar på hur en i alla väder ideal ledare ska se ut. Lyhördhet, reflektion och medvetenhet om sin egen roll är ändå baskomponenter för ett konstruktivt ledarskap, tycker Birgitta Ahltorp och skriver så här

"Det gäller för alla att vara lyhörda för förändringar i situationen, i omvärlden och bland medarbetarna. Det gäller också att vara lyhörd för sin egen föränderlighet. De chefer som har sinne för förändringarnas innersta väsen på detta sätt, utan att skärras av insikten om alltings föränderlighet (vilket en del har enbenägenhet att göra) är konstruktivt teamtänkande i så motto att de vet när de har en funktion att fylla. Och de vet när det är dags att gå lite åt sidan och släppa fram andra."

Roller och stilar i samverkan

Genom bokens kapitel följer små visdomsord från en ledarskapstänkare som snarare hade 500-talets än 2000-talets förändringar i sinnet - Hunnerkungen Attila. Han säger t ex: "Ni måste vara beredda att acceptera det enkla faktum att ni har egna brister och varje dag kommer att behöva arbeta på att bli bättre hövdingar än ni var i går."

Boken har undertiteln "om chefsroller och ledningsstilar istrategisk samverkan". I enkäten till de 338 cheferna ställdes en rad frågor om vilka krav och utmaningar de förväntar sig att möta i framtiden. Tre olika övergripande roller förväntas komma i förgrunden: Rollen som visionär, rollen som teambyggare samt rollen som föredöme. När Birgitta Ahltorp beskriver den tid som rollerna ska utövas i, tycker hon att tre nyckelord räcker: distans, projekt och nätverk.

Birgitta Ahltorp, som är psykolog med terapiutbildning, bemödar sig att knyta ihop det inre livet med de yttre förutsättningarna för chefskapet. Hon ägnar ett av bokens kapitel åt makt och rädsla.
- Vi i vårt land talar allt för lite om ämnet. Vi tonar ned betydelsen av position, är lite maktblyga.

Chefen Med Makt eller Chefen Som Människa?

- De flesta människor har ingen känsla för sin auktoritet i rollen
som chef. Men det är fullständigt logiskt och adekvat att undra vad som händer med mig: hur jag påverkar andra, när jag får en ny chefsroll. Här handlar det återigen om medvetenhet om sin roll. Birgitta Ahltorp skriver:

"Rädsla förändrar människors beteenden. Chefen som avancerar snabbt till en toppbefattning, kan lätt förväxla underställda medarbetares beteenden i sin närhet, så att han eller hon inte kan skilja på vilka beteenden som riktar sig till Chefen Med Makten eller vilka som tar sikte på Chefen Som Människa. Många chefer på höga positioner förväxlar på samma sätt chefskapet med ledarskapet. De tror sig utöva ett ledarskap, medan det i själva verket endast är Chefen Med Makt som styr medarbetarnas beteenden."

- En del ledare jag möter är verkligen stjärnor, enormt duktiga på
att reflektera. Andra behöver mer träning, säger Birgitta Ahltorp. Dessutom tycker hon det råder en begreppsförvirring om ledarideal. En sak är den image en ledare har utåt, som företrädare för verksamheten. Något helt annat är hans sätt att vara i närkontakt med sina medarbetare.

När det gäller ledningsstilar, att kombinera med de olika chefsrollerna, har Birgitta Ahltorp sin egen modell, som hon kallar RONS-modellen. Här finns fyra huvudtyper: Resultatjägaren, Organisatören, Nytänkaren och Samordnaren.

Lagspelande coacher är efterfrågade

- Modellen är ett bra sätt att kommunicera om ledningsstilar men jag är medveten om risken för stereotypisering, säger hon. Den ledarstil som hon tycker sig se som mest efterfrågad just nu, är en kombination av Resultatjägare och Samordnare, som hon kallar "den lagspelande coachen". - Det handlar om att vara "primus inter pares", den främste bland likar.

Förändringar i efterfrågan på ledaregenskaper är till stor del en generationsfråga, tycker Birgitta Ahltorp. Hon sätter helt bestämt skiljelinjen vid 32-årsåldern.
- När man möter de som är yngre än 32, blir man lycklig. De som är äldre har ofta samma värderingar som 40-talisterna. *
- De unga accepterar inte chefer som har auktoritet utan kompetens. De vill få erkänsla, vill bli sedda.

Men efter att ha talat om positiv utveckling och konstruktiva ledarroller som växer fram, pekar Birgitta Ahltorp på den kontrast till verkligheten som finns.
- Mitt i allt det vackra finns en paradox. Ett oroväckande glapp mellan vackra ord och realiteten med företag som sliter ut sin personal och sina chefer, varsel och otrygghet.
- Många chefer lever under stort tryck och osäkerhet. Allt större krav ställs också på den geografiska rörligheten: "Ta frun och barnen och åk och arbeta i Malaysia".
- Man undrar ibland var glöden kommer ifrån S

Som en del i boken, som behandlar många delar av ledarskapet, är livsbalansfrågorna understrukna. Både för chefens egen del och för den miljö chefen skapar för medarbetarna. Birgitta Ahltorp skriver om "de arbetsglada", som arbetar mycket och hårt, som pusslar sina liv på kylskåpsdörren.
- Du som satsar nästan all tid och energi på jobbet - inse att det
tunnar ut tillvaron. Satsa gärna allt under en period men se samtidigt livet i ett helhetsperspektiv.

Nina Hedlund

Juryns motiveringar:

"Då krav ställs från alla håll på det perfekta chefs- och ledarskapet, krävs en stor portion självinsikt. Denna insikt får man främst genom egna erfarenheter, men också genom inspiration, kunskap och tankar från andra. Birgitta Ahltorps bok bidrar i högsta grad till denna process, då hon förenar det inre perspektivet med det yttre."

Marie Hallander-Larsson, ledarutvecklare Scandic Hotels, ordförande i
PA-bokskommittén

"Om du bara hinner läsa en bok om ledarskap i år: Läs Birgitta Ahltorps bok!"

Ulrika Enger, personalman, NCC

"Efter en tuff dag på jobbet med många svåra ledarskapsfrågor, har
det visat sig att genom att läsa ett stycke i Rollmedvetet Ledarskap
får jag styrka och hjälp till att hitta lösningar och stöd i mitt förhållningssätt i ledarskapet."

Johan Järte, medicinsk direktör, Janssen-Cilag

"En härligt gedigen och verklighetsförankrad belysning av svenskt ledarskap."

Georg Uggelberg, seniorkonsult, författare