BAPS BIRGITTA AHLTORP AB

Personal och ledarskap

Den farligt fängslande psykopaten lämnar ingen oberörd

personal och ledarskap artikel1

Artikel innehållande intervju i Personal & Ledarskap nr 3/2000

De mörkaste personlighetsdragen har olika namn och definitioner. Psykopati är åter godkänt som diagnos. Patologisk narcissism är en annan beskrivning av mörka drag. Nu vaknar intresset för dessa personlighetstyper, som kan finna god jordmån i ett samhällsklimat där pengar och kändisskap, liksom ledare med extrem kreativitet och innovationskraft, hyllas.

Och frågan är - inte minst: hur kan man identifiera och värdera de mörka personlighetsdragen, drag som vi alla bär på S?

Mardrömmen vid rekrytering: Att anställa en människa som verkar klippt och skuren för jobbet men i efterhand inse att man missat de mörka underströmmarna som utvecklats i förfärande takt och nu ödelagt relationerna, avdelningen eller hela företaget.
- Psykopater är duktiga på att imitera rätt beteende och till och med duktiga på att beskriva sina svagheter så pass intagande att omgivningen tänker "vilken fin människa", säger psykologen Birgitta Ahltorp, känd bland P&L:s läsare efter boken "Rollmedvetet Ledarskap" som blev årets PA-bok 1998.

- Det är jättesvårt att spåra psykopati även i en professionell djupintervju. Man får gå på sina egna varningslampor. Referenser kan hjälpa men tester är ett intuitivt redskap och kräver egen erfarenhet för att förstå, säger Birgitta Ahltorp och ger ett exempel.
- I USA visade normering av ett test att 40 procent av alla bankmän skulle vara psykopater. Deras personligheter stämde nämligen överens med en grupp kriminellas.
Som varningsklocka nämner hon mytomani, även om det också kan förekomma bland neurotiker och andra. Ett annat råd är att vara flera som intervjuar och kan känna av. Tiden kan också vara en hjälp. En längre tids anställningsförfarande kan göra att aspiranterna vecklar ut sin personlighet.

Också psykologen Katarina Forssén på Psykologiförlaget menar att det är mycket svårt att fånga dragen av psykopati via tester och även i intervjuer. Men eftersom beteenden upprepas så är dessa, enligt henne, den "bästa prediktionen av framtida beteende". Därför torde referenser vara en framkomlig väg.

Den mörka sidan
Tillsammans med fil.dr. Anders Sjöberg håller hon på att ta fram ett test som kan värdera människors mörka sida. En sida som alla har. Till exempel har egenskapen "att vilja synas" också en mörk sida, förklarar de.
- Tester kan exempelvis användas om man letar efter en viss grad av riskvilliga personer men som inte går över gränsen, säger Katarina Forssén.
De båda har märkt av en ökad efterfrågan på s k moraltest men vill varna för alla typer av snabbtester.

Psykopati har genom 1900-talets psykologi- och psykiatrihistoria varit ett omstritt begrepp. Numera råder det dock här i Sverige en tämligen stor enighet bland psykologer och psykiatriker om att diagnosen kan ställas.
- Från 1970-talet och fram till nu har det varit vanligare att tala om sociopati. Men nu är det OK att ställa den kliniska diagnosen psykopati. Sedan är frågan öppen om man är mer eller mindre psykopatisk. Inom psykologin talar man mer om olika tillstånd, medan det inom psykiatrin är mer antingen eller, berättar Anders Sjöberg på Psykologiförlaget.

Det råder även samsyn om att psykopati är en personlighetsstörning som inte kan rättas till i vuxen ålder.
- Personlighetsdragen är fasta från 15 till 16 års ålder. Men för många är det stötande att en människa kan födas ond, säger Anders Sjöberg.

" Orsaken till tillståndet är mångfacetterad och varken rent biologisk eller rent social ," skriver Sten Levander, professor i rättspsykiatri och verksam vid Malmö Allmänna Sjukhus, i förordet till Robert Hares bok "Psykopaten värld". Han kallar den en "rent brottspreventiv" bok och menar att behandling måste sättas in före 12 års ålder för att vara verkningsfull. För trots att psykopater är sällsynta, bara cirka en procent av befolkningen, enligt Anders Sjöberg, kan de orsaka mycket skada. Enligt psykiatern Robert Hare är 20 procent av de intagna (såväl manliga som kvinnliga) på fångvårdsanstalterna (i Nordamerika) psykopater. De utför mer än 50 procent av de allvarligaste brotten och 44 procent av de som dödat en polis i tjänst i USA är psykopat.

Emellertid hamnar inte alla psykopater i fängelse och bryter kanske inte heller mot lagen. Men de är ändå, enligt Robert Hare, " precis lika egocentriska, okänsliga och manipulativa som de kriminell psykopaterna ". Han vänder sig mot de som kallar dem för " framgångsrika psykopater " och de som hävdar att de gagnar samhället - att dessa " intelligenta psykopater " skulle vara kreativa inspiratörer inom konst, teater, design och så vidare. De argumenten uppvägs, enligt Robert Hare, av de förstörda karriärer, krossade hjärtan och utnyttjade människor, som lämnas kvar när dessa personer kryssar genom samhället pådrivna av sitt 'uttrycksbehov'. Han kallar dem i stället för " subkriminella psykopater ".

Företagsledare och politiker överrepresenterade
Fullödiga psykopater må vara sällsynta men psykiatrikern och sexologen Boel Stjerna hävdar att det hos företagsledare och politiker finns en överrepresentation av psykopatiska drag.
- Jag brukar säga att det dåliga samvetet inte är inprogrammerat hos många av dem. Och det kan ta sig uttryck i att de har lättare för att göra sig av med folk och har lättare för att tala för sin sak, säger hon.

Men Boel Stjerna, som också är moderat kommunpolitiker i Malmö, kan inte nämna någon studie som styrker påståendena, utan hänvisar till "forskning kring Medelhavet" och egna iakttagelser. Anders Sjöberg har aldrig sett någon studie som styrker detta men menar att påståendet är vanligt.

Enligt Sten Levander är "psykopati i det närmaste oförenligt med social framgång" och därmed skulle tanken att det i samhällets olika toppskikt florerar en mängd psykopater, inte få stöd. Däremot tror också han att enstaka personlighetsdrag som återfinns vid psykopati kan vara överrepresenterade i olika yrkesgrupper. Som exempel nämner ha mod och ångestfrihet under stress hos stridspiloter, och viss okänsla för andras lidande hos företagsledare med "hårda nypor".

Och dessa drag behöver inte utesluta social framgång.
- Mycket hög begåvning och ett socialt nätverk som skyddar en mot konsekvenser av omdömeslösa handlingar, kan leda till framgång i fria yrken som politiker och företagsledare.
- De enskilda personlighetsdrag som finns hos psykopater kan naturligtvis finnas på gott och ont i olika kombinationer hos "vanliga människor" t ex en bristfälligt utvecklad moralfunktion (man är situationsstyrd snarare än principstyrd), non-konformitet (ibland lika med kreativitet), ett kyligt förhållningssätt till andra människor (som det ibland lönar sig att köra över), säger Sten Levander.

Patologisk narcissism
Birgitta Ahltorp vill hellre tala om "patologisk narcissism" än psykopati, även om hon tror att personlighetstyperna är likartade. Skillnaden skulle vara att en patologisk narcissist pendlar mellan grandiositet och självförakt medan psykopaten aldrig känner självförakt. Och narcissister finns det betydligt fler än psykopater. Men det är alltså endast den extremaste varianten som kan kallas patologisk narcissist, menar hon. Och narcissistiska drag har alla mer eller mindre av, och hanterar mer eller mindre bra.

I Harvard Business Review (jan-feb 2000) påstår ledarskapsforskaren Michael Maccoby att det finns ett stort antal narcissister bland dagens högsta chefer. De kan vara nyttiga och ibland helt briljanta, då kallar han dem för "produktiva narcissister". Dessa har god självinsikt och/eller en omgivning som kan hantera dem och bromsa dem när så krävs. Som exempel nämner han Jack Welch och George Soros. Gemensamt för den typen är att de ser de stora dragen, de är inte analytiker eller sifferbitare och de extrapolerar inte trender för att förstå framtiden; nej, de vill skapa framtiden själva.

Och i dagens 'age of innovation' finner många företagare att de inte kan vara utan narcissistiska ledare, hävdar Maccoby. Nu är osäkerheten om vad som är rätt beslut stor och då krävs ett visst risktagande och 'kreativa lösningar'. Men han vill varna för det han efter Freud kallar "den mörka sidan" av narcissismen. Som exempel ger han en berättelse om hur en chef på Oracle beskriver sin narcissistiske VD Larry Ellison: "The difference between God and Larry is that God does not believe he is Larry".

Det kan alltså även gå alldeles snett. Och för att illustrera det använder Michael Maccoby, som studerat svenska ledare, Jan Carlzon och Pehr G. Gyllenhammar.

Fara när yta blir innehåll
Han hävdar att "Jan Carlzon's story" på SAS är ett perfekt exempel på narcissisters tendens att agera överdrivet expansivt, och därmed isolerat, just när de är på toppen av sin karriär. Istället för att utveckla sin organisation, expanderade han den, vilket ledde till ökade förluster. Men hans självbild var så "enormt uppblåst" att han slutade lyssna på andra och ignorerade höga kostnader.

Michael Maccoby menar att också Pehr G. Gyllenhammars Renault-affär visar nackdelen med en narcissistisk ledare: Gyllenhammar hade i takt med tidigare framgångar på Volvo, slutat lyssna på sina underlydande och var därmed döv för klagomålen på den planerad Renault-fusionen. Volvos svenska chefer såg sig tvingade att klaga offentligt och slutligen var Gyllenhammar tvungen att avgå, när aktieägarna sagt nej till affären.

Birgitta Ahltorp påpekar att personer med psykopatiska/narcissistiska drag borde ha svårare att få utdelning inom näringslivet än i politiken, eftersom det i näringslivet mäts ekonomiska resultat hela tiden. Men hon betonar att vi vet mycket litet om detta, däremot kan man tala om att risken finns eftersom vissa beteenden belönas. Och faran är påtaglig i en kultur där yta och innehåll går ihop.
- I vårt samhälle där det fjäskas för makt, pengar och kändisskap förstärks riskerna, säger hon.

Rikard Norberg
Personal & Ledarskap nr 3/200

Psykopatens personlighetsdrag (med lika vikt):

  • Impulsivitet
  • Intolerans för enformighet
  • Låg ångestnivå (främst antecipatorisk)
  • Empatistörning
  • Kort stubin
  • Förhöjd självkänsla
  • Social dysfunktion (tar inte ansvar, bryter överenskommelser, skyller på andra, begår brott från tidig ålder)

"Med psykopati bör man mena ett syndrom med sådan utpräglingsgrad att det är ett typologiskt snarare än ett dimensionellt personlighetsbeskrivande attribut. Typologisk betyder att man beskriver en 'typisk' individ och då ofta kräver en uppsättning obligatoriska symptom (en psykopat utan empatistörning och grandiositet är inte psykopat). En dimensionell personlighetsbeskrivning är en "profil" av egenskaper, av vilka det finns oändligt många (typer finns det bara ett begränsat, litet antal av)."

Källa: Professor Sten Levander