BAPS BIRGITTA AHLTORP AB

De nya företagen saknar grå hår

Intervju i ComputerSweden 2000

computer art1Pressade och oerfarna ledare gör grundläggande misstag i snabbväxande IT-företag

IT-företagen är fyllda av unga specialister, utan erfarenheter att leda och skapa strukturer. Det höga tempot ger inte förutsättningar att utveckla för ledarskap menar Birgitta Ahltorp, psykolog och ledarskapsutvecklare.

- Så länge företagen går bra kan det fungera med brister i ledarskapet, eftersom de flesta medarbetarna är entusiastiska och driftiga. Men när företaget stöter på svårigheter, om stora uppdragsgivare försvinner eller börskursen faller, påverkas också klimatet. Om man tvingas lägga om kursen då krävs det ledare som vet hur folk fungerar i grupp, menar Birgitta Ahltorp.

Genom sina konsultuppdrag och kurser har Birgitta Ahltorp inblick i IT-branschens företag.
- En del medarbetare har fått roller med mer uttalade krav på att utöva ett ledarskap än vad de själva inser. Hon konstaterar att många av de nya IT-företagen är fyllda av specialister men de saknar ofta erfarenheter av ledarskap.

Social kompetens tränas inte
Ledarskapsbristerna medför att medarbetarnas behov av stöd och coaching åsidosätts. Inte minst märks det i försummelse av den personliga kommunikationen, menar hon. Birgitta Ahltorp beskriver hur pressen gör att alltför många i ledande ställning gör grundläggande misstag, som att maila viktiga besked och beslut om arbetets inriktning i stället för att öga mot öga förankra beslut som har avgörande betydelse för medarbetaren.
- Detta ökar pressen på enskilda medarbetare, säger hon och konstaterar att IT-sektorns stora sug efter personal gör att man numera rekryterar personal som behöver mer styrning än de självgående entusiasterna. Det allmänt höga tempot har många avigsidor ur personal- och ledarskapshänseende, menar Birgitta Ahltorp.
- Om man växer snabbt hinner man inte heller introducera de nyanställda. Det finns ingen chans att bygga upp teamen och organisationen. Arbetstempot inom branschen gör att man sällan sätter av eller får tid för reflektion. Man lär sig inte av erfarenheten.
- Hjulen får uppfinnas i alla hörn av företaget eftersom man saknar förmåga att föra över lärdomar från ett team till ett annat.
- Den sociala kompetensen bland yngre medarbetare tränas inte, är annat hon nämner.
Birgitta Ahltorp blir kontrakterad av företag som märkt av dessa brister.
- De efterfrågar utbildningar och stöd i hur man coachar sina egna coacher, säger hon.

Lärdomar måste föras vidare
För Birgitta Ahltorp, som är psykolog, är det outvecklade ledarskapet, och vad det leder till i den pressade arbetsmiljön, inget nytt.
- Vi vet idag mycket om vad som gör att folk fungerar bra tillsammans i grupp och vad som gör att det inte fungerar, menar hon. Företag inom den s k gamla ekonomin har byggt upp mycken lärdom hur man på bästa sätt tar hand om humankapitalet.
- I de snabbväxande företagen verkar det som om man helt enkelt bortser från dessa kunskaper.

Birgitta Ahltorp konstaterar att det är ungdomligt driv som håller upp tempot i dessa företag. Men hon anser att det på ledarnivå ofta saknas erfarenhet, baserad på ålder, som kan balansera.
- Det behövs klokskap av gammal tappning för att kunna bromsa det höga tempot, säger hon, och relaterar till boo.com:s praktfulla fiasko, där en av grundarna ju också förklarade det hela med att "det fattades gråa hår i styrelsen".
- Men jag ser ändå en tendens till att det finns företag i IT-världen som börjar uppmärksamma att man måste blanda åldrar, säger hon hoppfullt.

Björn Åslund ComputerSweden

Några goda råd från Birgitta Ahltorp

  • Sätt maxgräns för övertidsarbete
  • Uppmuntra personalen att satsa på något annat än bara jobbet
  • Kvotera yngre och äldre
  • Skapa nya mötesformer för att motverka mailkommunikationens demotiverande effekter
  • Utveckla e-postetikett, en policy för hur man hanterar varandra i den virtuella världen
  • Skapa tidsenliga mentorsystem för att förhindra att unga entusiaster bränner ut sig i förtid